Basınçlı Ekipmanlar CE Belgesi

 

   Basınçlı ekipmanlar Ce Belgesi almak zorlu ve teknik bilgi gerektiren bir süreçtir, inkacert belgelendirme teknik dosya hazırlanması, tasarım hesaplamaları ve testler ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. İnkaCert Belgelendirme  Basınçlı ekipmanlar Ce belgesi konusunda en hızlı ve en uygun fiyatlarla size hizmet vermektedir. 

İSTANBUL
Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi İlyasoğlu İşmerkezi No:129 D:13 Karaköy/ Beyoğlu / İstanbul
SAKARYA
Kavaklar Cd  Sürekçioğlu İş Merkezi No 12  Sakarya
BURSA 
Beşevler Sanayi Sitesi 82. Blok No: 75 Kat:2 Nilüfer/ BURSA
Adana 
Yeşilyurt Mahallesi 70523 Sokak No: 18 Seyhan / Adana
Kırklareli 
Yılmaz Mh. Ali Rahmet Pektaş Sk. No:2 D:2 Lüleburgaz / Kırklareli

İrtibat Tel: 02642790264
İrtibat Tel: 0549 6740054
Mail: info@inkacert.com.tr

 

 

Basınçlı Ekipmanlar İçin CE İşaretlemesi 

 


Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 97/23/AT izin verilen maksimum basıncı 0,5 bardan daha fazla olan basınçlı kapları, borulamayı, güvenlik parçalarını, basınçlı ekipmanların aksesuarlarını ve montajlı ürünleri (donanımlar) kapsamaktadır. Bu kapsam çok geniş ürün yelpazesini kapsamaktadır. Örneğin, eşanjörler, buhar jeneratörleri, kazanlar, endüstriyel borulamalar, basınç emniyet cihazları, basınçlı ekipmanlar için aksesuarlar, tanklar, düdüklü tencereler vb ürünler bu kapsamdadır.

Basınçlı ekipmanlar basınç, hacim çarpımları sonucu çıkan değere ve içerdikleri akışkan-gaz türüne göre 4 kategoriye ayrılırlar. Genel olarak basınçlı kapların ve montajlı ürünlerin aşağıdaki şartları karşılaması beklenir:

Güvenli olmaları,
Tasarım, imalat ve test aşamalarını da kapsayacak şekilde yönetmeliğin zorunlu güvenlik şartlarını kapsamaları,
Doğru uygunluk değerlendirme süreçlerinden geçirilmeleri,
Ce işareti taşımaları
Yeterli bilgiyi sağlayacak dokümantasyonun sağlanması


Kapsamdaki ürün gruplarından basınç-hacim çarpımı ile herhangi bir kategoriye girmeyen, tehlikeleri düşük ürünler için Ce işaretleme yapılmaz. Bununla birlikte bu ürünlerinde yukarıdaki temel şartları karşılaması gerekmektedir.


BASINÇLI EKİPMAN NEDİR VE BASINÇLI EKİPMANLAR NELERDİR ?


İç basıncı 0,5 bardan büyük olan içine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye basınçlı kap denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Her türlü basınçlı kap ile bunlar ile bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları ve basınçlı aksesuarlar ise basınçlı ekipman anlamına gelmektedir. Eğer; varsa basınçlı ekipman üzerindeki flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma mapası vb. basınçlı kısımlara bağlı elemanlar da buna tanıma dahildir. Basınçlı ekipmanlar aşağıdakiler ve benzeri ekipmandır. 
• Buhar kazanı
• Kızgın su kazanı
• Kalorifer kazanı
• Hava tankı
• Kompresör
• Hidrofor
• Genleşme tankı
• Otoklav


PERİYODİK KONTROL SÜRESİ


“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ EK III madde  1.4 ve EK III madde 2.1.4 de periyodik kontrol aralığını aşağıdaki şekilde belirtmektedir.


EK-III - BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUS
USLAR


1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.
2.1.4. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri Tablo: 1’de belirtilmiştir.
EKİPMAN ADI  KONTROL PERİYODU (Azami Süre)
  (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
Buhar kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Kalorifer kazanları  Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
Basınçlı hava tankları  Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl


 


CE İŞARETİ - BASINÇLI EKİPMANLAR YÖ
NETMELİĞİ 97/23/AT

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
(97/23/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam 

      Madde 1 – Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların  ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını  kapsamaktadır. 

Aşağıdaki hususlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

Herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir  tesise veya tesisten, kıyı veya açık denizde  tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazı da kapsayan ve özellikle boru hattı için tasarlanmış olan müştemilat malzemelerinin hepsini kapsayarak, montajdan, borulardan veya boru sistemlerinden oluşan boru hattı. Ancak, basınç düşürme istasyonları veya kompresyon istasyonlarında bulunabilen standard basınç ekipmanları Yönetmelik kapsamındadır. 
 
Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar ve basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar, 
 
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar, 
 
Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar, 
 
Aşağıdaki  Avrupa Birliği direktifleri veya eşdeğer Türk Mevzuatı ve onların ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan ekipmanlar: 

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT), 
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (74/150/AT), 
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT), 

Bu Yönetmelik, 9 uncu madde de bulunan ve Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıdaki  Avrupa Birliği Direktifleri veya Eşdeğer Türk Mevzuatı tarafından kapsanan malzemeler: 

Makine Emniyeti Yönetmeliği (89/392/AT), 
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT), 
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (73/23/AT), 
Tıbbı Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT), 
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT), 
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT), 

Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşmanın 223 (1) (b) maddesi tarafından  kapsanan askeri ekipmanlar, 
 
Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif emisyona sebep olabilecek özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan unsurlar, 
 
Petrol gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde, kuyu basıncını içermek ve kontrol etmek için amaçlanan yeraltı depolamasında kullanılan kuyu kontrol ekipmanı kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanları, 
 
Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli  dayanıklılık, rijitlik veya stabiliteye sahip olan buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makinaları kapsayan ekipman,  
Türbin ve içten yanmalı motorlar dahil olmak üzere motorlar, 
Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve işletici cihazlar, 
 
Fırın soğutma sistemleri dahil sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere sıcak fırınlar ve fırın soğutma gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme ve gazını alma, çelik ve demirsiz maden döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasviye döküm ocakları, 
Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanları ve dönen makinalar için mahfazalar, 
Aktarma  sistemleri (örneğin: elektrik  ve telefon kabloları) muhafazası için basınçlı borular, 
 
Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz birimleri, ayrıca tekne üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmış ekipmanlar, 
 
Esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipman. Örneğin; taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme bot  ve diğer benzeri basınçlı ekipmanlar, 
Egzoz ve emme susturucuları, 
Son tüketim için karbonatlı içecekler  şişe veya teneke kutular, 
PS.V değeri 500 bar.l'den fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar'ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar, 
 
ADR, RID, IMDG  ve ICAO anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar, 
Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular, 
 
Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0.5 bar dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar. 

ISO 9001 BELGESİ bize-ula--n iso-belgesi-nedir Helal Belgesi ANA SAYFA istanbul-ce-belgesi ce-belgesi-istanbul iso belgesi veren firmalar helal-belgesi-nedir-nereden-alinir ce-belgesi-veren-firmalar ankara-iso-ce-belgesi izmir-iso-ce-belgesi antalya-iso-9001-ce-belgesi adana-iso-9001-ce-belgesi bursa-iso-ce-belgesi sakarya-iso-9001-ce-belgesi kayseri-iso-9001-ce-belgesi gaziantep-iso-ce-belgesi afyon-iso-9001-ce-belgesi eskisehir-iso-9001-ce-belgesi kocaeli-izmit-korfez-danismanlik-iso-9001-1 turkak-onayli-iso-9001-belgesi manisa-iso-ce-belgesi konya-iso-ce-belgesi aydin-iso-ce-belgesi ce-belgesi-veren-kuruluslar trabzon--iso-9001-ce-belgesi mersin-tse-iso-ce-belgesi istanbul-iso-9001-belgesi- zonguldak--iso-9001-ce-belgesi google8bd603cc9e013254