ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK EMC CE BELGESİ YÖNETMELİĞİ

 EMC Belgesi; elektronik cihazların elektromanyetik enerji yayılımlarının test edilmesi sonucunda verilen bir sertifikadır. Ürünlerinizin EMC Belgesi alabilmesi için emisyon ve duyarlılık testlerinden geçmesi gerekmektedir.

 

EMC Belgesi Kapsamı;

ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,
elektronik eğitim araçları,
telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,
radyo ve televizyon yayını vericileri,
lambalar ve flüoresan lambalar.
ulusal radyo ve televizyon alıcıları,
sanayi üretim ekipmanı,
mobil radyo donanımı,
mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,
tıbbi ve bilimsel aletler,

 

 

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2004/108/AT)


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç  

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddenin (ç), (d) ve (i) bendlerinde belirtilen cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:

             a) 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği  kapsamında bulunan donanım,

             b) Havacılıkla ilgili mamüller, parçalar ve cihazlar,

             c) Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı. Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul edilmez.

             ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,

             d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

             a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a dayanılarak,

             b) Avrupa Birliğinin Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC direktifine paralel olarak

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AT: Avrupa Topluluğunu,

             b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             c) Bağışıklık: Donanımın elektromanyetik bir bozulma bulunduğu sırada performans kaybı olmaksızın tasarlandığı şekilde çalışabilmesini,

             ç) Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma  nihaî kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu,

             d) Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,

             e) Elekromanyetik bozulma: Donanımın performansını düşürebilen elektromanyetik gürültü, istenmeyen bir sinyal veya yayılma ortamının kendisindeki bir değişikliği,

             f) Elektromanyetik ortam: Belli bir yerde gözlenebilen bütün elektromanyetik olayları,

             g) Elektromanyetik uyumluluk: Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı ortamda bulunan donanımlarda tolereedilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın tatminkâr bir şekilde çalışabilme yeteneğini,

             ğ) Emniyet amaçları: Can ve mal güvenliğinin sağlanmasını,

             h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

             ı)  Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             i) Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları,

             j) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,

             ifade eder.

ISO 9001 BELGESİ bize-ula--n iso-belgesi-nedir Helal Belgesi ANA SAYFA istanbul-ce-belgesi ce-belgesi-istanbul iso belgesi veren firmalar helal-belgesi-nedir-nereden-alinir ce-belgesi-veren-firmalar ankara-iso-ce-belgesi izmir-iso-ce-belgesi antalya-iso-9001-ce-belgesi adana-iso-9001-ce-belgesi bursa-iso-ce-belgesi sakarya-iso-9001-ce-belgesi kayseri-iso-9001-ce-belgesi gaziantep-iso-ce-belgesi afyon-iso-9001-ce-belgesi eskisehir-iso-9001-ce-belgesi kocaeli-izmit-korfez-danismanlik-iso-9001-1 turkak-onayli-iso-9001-belgesi manisa-iso-ce-belgesi konya-iso-ce-belgesi aydin-iso-ce-belgesi ce-belgesi-veren-kuruluslar trabzon--iso-9001-ce-belgesi mersin-tse-iso-ce-belgesi istanbul-iso-9001-belgesi- zonguldak--iso-9001-ce-belgesi google8bd603cc9e013254